Algemene voorwaarden Boss.ladyacademy

Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

I.1 Aanbod: alle aanbiedingen van Boss.ladyacademy

I.2 Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het

ontbindingsrecht.

I.3 Dienst: de diensten die door Boss.ladyacademy geleverd worden.

I.4 Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

I.5 Klant: ondernemer of consument die deze algemene voorwaarden aanvaart en de

wederpartij is van Boss.ladyacademy.

I.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bosslady.academy en klant.

I.7 Product: o.a. planners, spaarkaarten, boodschappenlijsten etc.

I.8 Dienst: o.a. styling, coaching etc.

I.9 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen
I.10 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordtook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld.
I.11 Website:  www.jasmienw.nl

Jasmienw en Bossladyacademy: De eenmanszaak als opgenomen in het handelsregister van de kamer van koophandel onder 625585045, mede handelend onder de namen van Jasmienw en Bossladyacademy.

Toepassing 

 1. De algemene voorwaarden zijn voor alle overeenkomsten tussen u en Boss.ladyacademy van toepassing.
 2. Voor alle diensten en producten geldt dat het aanbod via de website wordt geplaatst.
 3. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten zoals een onredelijke prijsverlaging en/of tikfouten.
 4. Het aanbod wordt aanvaard door de dienst of het product via de website te bestellen en te betalen.
 5. Betaling kan worden verricht middels Belfius Direct Net, Creditcard, iDeal en Klarna.

Ontbinding

 1. Bij de aanschaf van printables of andere leveringen van digitale inhoud gaat u ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt nagekomen. Het recht op ontbinding vervalt hierdoor.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing indien het product niet of niet tijdig wordt geleverd.
 3. Bij de aanschaf van diensten geldt een bedenktijd van 14 dagen waarin u het recht heeft om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Cursussen 

 1. Cursussen kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden.
 2. Cursussen zijn persoonsgebonden. Toegang tot de cursussen en/of de inhoud daarvan mogen niet worden gedeeld met derden.
 3. Indien het vermoeden bestaat dat u de inhoud van de cursussen deelt met derden, wordt de toegang tot de cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Boss.ladyacademy u enige vergoeding verschuldigd is.
 4. Cursussen zijn ingericht aan de hand van de kennis en ervaring van Boss.ladyacademy.
 5. Om gebruik te kunnen maken van de online cursussen dient u tenminste over een e-mailadres en een Instagram-account te beschikken. Alsmede vanzelfsprekend een internetverbinding en geschikte apparatuur.
 6. Na afloop van de online cursus blijft de inhoud daarvan xxx dagen beschikbaar.
 7. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen die u in de cursus investeert. Boss.ladyacademy biedt geen garanties op resultaten.
 8. U dient zich te onthouden van handelingen die onrechtmatig of schadelijk kunnen zijn voor Boss.ladyacademy of derden.

Memberships

 1. Memberships kunnen op elke willekeurige datum worden aangegaan.
 2. Een membership wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en is maandelijks, zonder opzegtermijn, opzegbaar.
 3. Na afloop van het membership, heeft u geen toegang meer tot de inhoud.
 4. Memberships worden per automatische incasso betaald.
 5. Bij een mislukte incasso komen de kosten hiervan voor eigen rekening.

Bijzondere voorwaarden online-offline coaching

 1. In mijn programma´s deel ik mijn kennis, ervaringen en tools. Zelf moet je naast het volgen van de programma´s jezelf 100% inzetten om het gewenste resultaat te behalen. Dit betekend dat je naast het volgen van het programma voldoende tijd moet vrijhouden voor schrijfwerk. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat het programma succesvol voor jou uitpakt. Wel zal ik me inspannen om het succesvol te laten slagen door binnen de grenzen van het programma voor jou klaar te staan.
 1. Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een programma of los zijn geboekt dienen minimaal 48uur van te voren worden geannuleerd per e-mail. Waarna een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Ik kan helaas niet garanderen dat ik ruimte in mijn agenda heb om het gesprek in te plannen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 48uur van te voren wat afgezegd vervalt het gesprek direct en is het niet mogelijk om een nieuwe afspraak in te boeken.

Materialen en licenties

 1. Ik streef er naar om mijn digitale producten levenslang online te houden voor mijn klanten, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen of verhuizen naar een ander platform dan ben ik niet verplicht om dit met jou als klant te communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om de gekochte items na ontvangst te downloaden en te bewaren.

Intellectueel eigendom/ gebruik materialen

 1. Boss.ladyacademy is rechthebbende van alle door Boss.ladyacademy vervaardigde werken. U onthoudt zich derhalve van het openbaar maken dan wel verveelvoudigen van deze werken.
 2. Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s etc. zijn persoonsgebonden en mogen derhalve niet worden gedeeld met derden.

 

 1. III.Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten beschik ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag jij de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan om deze te delen met derden, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.
 1. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma/product. Mits ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.
 1. Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van €5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede €1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Aansprakelijkheid 

 1. Boss.ladyacademy is slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Boss.ladyacademy voor de dienst of het product heeft ontvangen.
 2. Boss.ladyacademy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Boss.ladyacademy is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 3. Het voorgaande is niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Bossy.ladyacademy.

Wijzigingen 

 1. Boss.ladyacademy behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.

Klachten

 1. Klachten over geleverde diensten en/of producten dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking van de klacht worden medegedeeld aan Boss.ladyacademy.
 2. Ingediende klachten zullen binnen een termijn van 14 dagen in behandeling worden genomen.
 3. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Overig 

 1. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.